Varsling av kritikkverdige forhold

I Sodexo er vi opptatt av å ha et sikkert og godt arbeidsmiljø. Dette gjøres blant annet ved å ha gode varslingsrutiner.

Hva er varsling?
Å varsle er å si i fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold kan være brudd på lov, brudd på Sodexos regler og retningslinjer samt brudd på etiske prinsipper.

Hvorfor er varsling ønskelig?
Sodexo ønsker å sikre at lovbrudd og andre kritikkverdige forhold blir tatt tak i og gjort noe med.

Hvem skal man varsle til?
Du skal alltid varsle til din nærmeste overordnede som behandler saken. Hvis dette ikke medfører en løsning skal saken bringes videre til neste ledernivå. Gjelder informasjonen en sak som involverer ledere i Sodexo skal du varsle til Sodexos varslingsråd.

På hvilken måte skal du varsle?
Den som varsler må ta ansvar for sine ytringer. Herunder at det er et forsvarlig grunnlag for kritikken, og at det tas tilbørlig hensyn til bedriftens saklige interesser med hensyn til måten det varsles på. Varslingen skal gjøres skriftlig. Skjema for varsling finner du på høyre side. 

Varslers identitet behandles fortrolig og så få som mulig kjenner til hvem varsleren er. Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at du oppgir din identitet av hensyn til Sodexos behov for å undersøke saken på en grundig måte.

Oppfølging av varsling
Varsler får tilbakemelding om hvordan saken er behandlet og hva som er blitt utfallet. Dersom det ikke gis slik informasjon av for eksempel personvernhensyn, skal varsleren få beskjed om at saken er håndtert. Den som varsler er beskyttet mot gjengjeldelse som følge av varslingen.

Varsling

Har du noe du ønsker å varsle om?

Tilbake til toppen