Sodexo ønsker å belønne medarbeidere ut ifra ansvar, dyktighet, erfaring, utførte og oppnådde resultater. Det er et mål å gi den enkelte medarbeider rettferdig lønn.

Til grunn for lønnsfastsettelse ligger tarifflønn.

Sentrale forhandlinger mellom LO og NHO finner sted annethvert år. Her bestemmes lønnstilleggene som gis med virkning fra 1. april hvert år for ansatte tilknyttet Riksavtalen og 1. mai for ansatte knyttet til Renholdsoverenskomsten. Her bestemmes også justeringene i de minstelønnstariffer Sodexo har som utgangspunkt for sin lønnsfastsettelse.

Ansatte som ikke er lønnet etter gjeldende tariff, får ingen automatisk justering etter sentrale forhandlinger, men vil få sine lønnsbetingelser individuelt vurdert av sin overordnede.

For mer informasjon vedrørende lønn, se Personalhåndboken

For timelønnede utbetales lønn etterskuddsvis en gang pr måned. Da utbetales lønn som er opptjent i foregående måned. For månedslønnede betales lønn en gang pr måned. Da utbetales for inneværende måned. Lønningsdag er den 15. hver måned.

Ved feilutbetaling av lønn, korrigeres dette på første lønnsutbetaling etter at feilen oppdages. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at du har fått riktig lønn. Du må umiddelbart gi beskjed til din nærmeste leder dersom det er feil i lønnsutbetalingen din.

Opptjente feriepenger utbetales i juni hvert år. Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderår.

Som nyansatt uten fullt opparbeidet ferie i Sodexo har du likevel krav på full ferie i den grad ferie ikke er avviklet hos tidligere arbeidsgiver. Feriepenger ytes da kun i henhold til opptjent ferie hos Sodexo.

For at lønn skal bli utbetalt må lesbar og korrekt utfylt timeliste for foregående måned leveres til nærmeste leder for signering den siste dagen hver måned. Timene fra timelistene legges inn i timeregistreringssystemet, og attesteres deretter av nærmeste overordnede. Dersom timelisten er innsendt i ikke-lesbar stand, registrert og attestert av overordnede innen fastsatte frister, vil lønn ikke bli utbetalt.

Har du spørsmål om lønn?

Ta kontakt med din leder. 

Tilbake til toppen