Permisjon

Søknad om permisjon legges frem skriftlig for nærmeste overordnede. All permisjon skal søkes i så god tid som mulig etter at behovet for eventuell permisjon har oppstått og senest 14 dager før ønsket permisjonsstart.

Permisjon ved fødsel

I forbindelse med fødsel har arbeidstaker lovbestemt rett til permisjon (aml. §12-5). Retten til foreldrepenger i permisjonstiden forutsetter at den som søker om foreldrepenger har vært i arbeid med pensjonsgivende inntekt i minst 6 av de siste 10 månedene før permisjonen starter (folketrygdloven §14-6). Foreldrepengeperioden er 49/ 59 uker, avhengig av valgt dekningsgrad som vist i tabellen under: 

 

Fødsel fra og med 1. januar 2019

100% dekningsgrad

80% dekningsgrad

Maksimalstønadsperiode

49 uker

59 uker

Før fødsel

3 uker

3 uker

Mødrekvote

15 uker

19 uker

Fedrekvote

15 uker

19 uker

Periode som foreldrene kan dele mellom seg

16 uker

18 uker

 

I forbindelse med fødselen har far rett til to ukers permisjon (pappa-permisjon) med lønn, dersom han bor sammen med moren. Permisjonen avvikles normalt når moren kommer hjem fra sykehuset, men det kan avtales annet tidspunkt.

Begge foreldrene har hver for seg rett til inntil ett års permisjon uten lønn i tillegg til ovenstående. Det er et krav at den ulønnede permisjonen tas i forlengelse av den lønnede permisjonen.

Permisjon ved amming

Kvinner som ammer sitt barn kan, i henhold til Arbeidsmiljøloven, kreve den fritid hun av den grunn behøver og minst ½ time 2 ganger om dagen. Eventuelt kan hun kreve arbeidstiden redusert med inntil 1 time pr. dag. I barnets første leveår har arbeidstakeren rett til ammefri med lønn inntil én time på arbeidsdager hvor avtalt arbeidstid er sju timer eller mer, men hun vil ikke ha rett til lønn for ammepausene etter at barnet har fylt 1 år.

Permisjon ved militærtjeneste/siviltjeneste

I forbindelse med avtjening av militærtjeneste/siviltjeneste/ repetisjonsøvelse gis permisjon uten lønn for den tid man er innkalt til tjeneste.

Ulønnet permisjon

For å tilby våre ansatte fleksibilitet kan det i perioder innvilges ulønnet permisjon (“sabbatical leave”). Permisjonen må ikke gå utover hvert enkelt lands lover og regler for studier, foreldrepermisjon osv. Loven må alltid følges. En søknad om ulønnet fri  må gis til lederen minst tre måneder i forkant om fraværet vil være under seks måneder langt. For en fraværsperiode på mer enn seks måneder må søknaden leveres minst seks måneder før fraværet begynner. Det er lederen og lederens leder som avgjør om søkanden godkjennes, og de kan avslå søknaden om fraværet påvirker driften i stor grad. Dette kan for eksempel være tilfellet i sensitive perioder, som i oppstartfaser, høytiddsesonger eller om man har mange midlertidige ansatte på prosjektet/arbeidsstedet. Om fraværet medfører store kostnader kan også søknaden avslås. Se søknadskjema her.

Tilbake til toppen