Forsikring og pensjon

Sodexo sine pensjon og forsikringsordninger kommer i tillegg til utbetalingen fra folketrygden. Ordningene er med på å skape økonomisk trygghet for deg og din familie. Vi anbefaler deg derfor til å lese informasjonsbrosjyren om pensjon og forsikring i Sodexo. Denne er tilgjengelig på Sodexo_Net så ta kontakt med din leder for å få mer informasjon.

Å bli pensjonist innebærer at man går over i en ny livsfase. NAV har utviklet en nettbasert pensjonsportal, Din Pensjon, på www.nav.no, der du kan se hvordan pensjonen din påvirkes av ulike valg.


 

AFP er tidlig pensjon for personer som har fylt 62 år og som arbeider innenfor områder der tariffavtalen er gjort gjeldende. Dette betyr at det ikke holder å bare betale fagforeningskontigent. Man må også være på en avdeling/enhet/kantine hvor tariffavtalen er blitt gjort gjeldende (hvilket gjøres ved å ta kontakt med fagforeningen).

Videre stilles det krav til at man har vært ansatt i en avdeling/enhet/kantine som har vært tilknyttet en AFP-ordning (vært på et sted der tariffavtalen er gjort gjeldende) i 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år.

  • For aldersgruppen 1944-1954 er det følgende krav til ansettelse i en avdeling/enhet/kantine som er tariffbundet;
  • 3 av de siste 5 årene for årskull 1944-1951
  • 4 av de siste 6 årene for årskullet 1952
  • 5 av de siste 7 årene for årskullet 1953
  • 6 av de siste 8 årene for årskullet 1954

Innfrir du kravene overfor og ønsker å søke om AFP, gjøres dette ved å gå inn på NAV sine nettsider og Din Pensjon. Her søker du elektronisk. Du kan også printe ut skjemaer og sende inn pr post.

NB! Husk at du alltid må søke om alderspensjon når du søker om AFP. Søker du elektronisk vil søknaden om AFP være en del av søknaden om alderspensjon. Søker du på papirskjema må du sende to søknader; en til NAV om alderspensjon i folketrygden, og en til Fellesordningen for AFP om AFP.

Les mer om AFP-ordingen på www.afp.no

Med yrkesskade mener vi personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. Alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet skal meldes.

Ved yrkesskade skal man så raskt som mulig (innen 24 timer) melde fra om dette til leder. Leder skal straks vurdere risiko for helse, miljø og sikkerhet (foreta en risikovurdering). Leder og den skadde skal sammen fylle ut og sende inn følgende skjema;

Arbeidsgiver rapporterer om hendelsen til kvalitetsavdelingen via skjema på Sodexo_net. Ved ulykker med alvorlig skade eller med døden til følge, skal leder straks varsle Arbeidstilsynet, politi, overordnet leder, verneombud, hovedverneombud og kvalitetsavdelingen.

Tilbake til toppen