Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Alle ansatte og representanter for selskapet skal ha et fokus på kontinuerlig forbedring av resultatene innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Vi skal bevise gjennom handling og kvalitetssystem at vi lever opp til alle relevante lover, forskrifter og kundespesifikke HMS krav.

Sodexo er sertifisert på OHSAS 18001:2007 (Helse, miljø og sikkerhet). 

HMS-årshjulet

Vi har lansert et HMS årshjul. Hver måned er det et nytt tema, for økt fokus på helse, miljø og sikkerhet. Les mer om årshjulet her > 

Noe av det viktigste vi gjør for å redusere antall ulykker er å melde fra om nesten ulykker, observasjoner av farlige situasjoner og komme med forbedringsforslag. DIN nesten - ulykke kan bety ulykke for din kollega senere. Derfor er det viktig at vi lærer av nesten-ulykker og farlige situasjoner, slik at vi unngår at ulykker oppstår.
    
Som medarbeider skal du informere din nærmeste leder dersom en ulykke/hendelse inntreffer. Du kan bruke blokken for rapportering av ulykker og nesten-ulykker. 

Din nærmeste leder rapporterer via Sodexo_Net.

Definisjoner:

Ulykke: Brudd, stor blødning, skade på nerve/muskel/sene, skade på indre organer, alvorlige brannskader, kuttskade.

Nesten-ulykke: Fare eller arbeidsrelatert hendelse som kan ha forårsaket skade (tap) eller som kan forårsake skade/tap i fremtiden.

Observasjon: Observasjon som kan føre til en ulykke, eks løs takplate, snublekant

Forbedringsforslag: Forslag på tiltak som kan redusere en risiko

LTIR: Ulykke som medfører fravær dokumentert i form av sykemelding

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Sodexo har et arbeidsmiljøutvalg AMU. Dette fungerer etter de intensjoner som er nedfelt i arbeidsmiljøloven. AMU består av lik fordeling av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstagers sin side.

I tillegg sitter en representant fra bedriftshelsetjenesten (BHT) i AMU. BHT har ikke stemmerett. I AMU er det satt opp faste kvt. vis møter (4), men det er mulighet for hyppigere møtevirksomhet ved behov. 

AMU skal delta i utforming og oppfølging av bedriftens HMS arbeid. Bl. annet innbefatter dette gjennomgang av rapporter, kartlegging om yrkessykdommer, arbeidsulykker, tilløp til ulykker og handlingsplan. Slik gjennomgang skal være dokumentert.

AMU skal årlig avgi rapport om sin virksomhet, og denne oppbevares i bedriften. 

Verneombud

Verneombudene skal påse at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt slik at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas i henhold til bestemmelser i arbeidsmiljøloven. 

Verneombudet skal ivareta arbeidstakerens interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ivaretas i samsvar med bestemmelsen i denne lov.

Verneombudet skal gjøres kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt område, om yrkeshygieniske rapporter og målinger, og om eventuelle feil og mangler som er påvist. 

Verneombudet skal gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av tilsynsmyndigheter eller arbeidsgivere. 
 

Alle ansatte er forpliktet til å benytte personlig verneutstyr i henhold til enhver tid gjeldende reglementer og instrukser på sin arbeidsplass. Brudd på disse rutinene vil kunne få konsekvens for arbeidsforholdet.
Det finnes oversikt over verneutstyr som skal brukes i hvert forretningsområde, kontakt din leder for mer informasjon.

HMS-policy

Som arbeidsgiver er det vårt ansvar å sørge for en sikker, helse- og miljøvennlig arbeidsplass.

Tilbake til toppen